Videopresentation

 Videopresentation by the President of CLA - Prof. Carmen Argondizzo

 ;